HỢP PHÁP ĐẶT CƯỢC BẰNG ĐIỂM, KHÔNG TRỰC TIẾP BẰNG VNĐ. GIÁ QUY ĐỔI LINH ĐỘNG TỪ 20-100K CHO MỖI ĐIỂM

* Phần thông tin bắt buộc